Uniqlo + 尖東 Sogo 大朝聖

星期一晚,終於同男友得閒去尖嘴o既 Uniqlo,
災情嚴重,我係話間舖,唔係我。

勁勁勁勁勁勁唔得喎~
大得o黎但唔好行,選擇又勁少!
本身想買幾件至愛小背心都揀唔落手,
o的色同款又唔齊,而且一片頹瘓敗瓦咁樣,
跟本連想巢佢o的衫o既意慾都無,
o的 shop sales 勁唔掂囉~執舖摺衫做得咁慢!!!
同埋呀o的 fixture o的位擺得好唔好,
有o的o架又 set 得高得滯,個樓底又矮......(下刪三千字)

總之就怒插啦!失望!同日本完全無得比!
我11月中去北京分店買好過!人仔計落仲平!

新Sogo,又係無o野好行,
化妝品部還可(但係海運有 Faces 喎.....齊一萬倍)
衫完全唔得,個 so-called food court 細過你屋企樓下間麥當勞,
唔掂!仲要開響果個位超唔就腳!

失望!失望!失望!
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates